Het Kinderyogaliga-charter

‘Het Kinderyogaliga-charter’ of de gedragscode is gebaseerd op de yama’s en niyama’s. Dit zijn de eerste twee stappen van het achtvoudige pad van Patanjali. Hierin worden richtlijnen opgesteld voor een basislevenshouding. Als geregistreerde kinderyogadocent kan je deze richtlijnen ‘vertalen’ naar een basishouding om te groeien als yogi en trouw te blijven aan de kinderyogadeontologie.

De yama’s

De yama’s zijn universele levenswaarden, dingen die je niet moet doen. Er wordt gekeken naar universele levenswaarden en zaken waarvan je je moet weerhouden. Er wordt advies gegeven over de manier waarop je je het beste op kunt stellen in verhouding met de wereld om je heen. De yama’s kun je zien als de grondslag voor yoga, als een manier van in het leven staan.

De niyama’s

Deze geven richting aan de manier waarop je het beste handelt als yogi. Je persoonlijke waarden worden aangesproken. Het zijn vijf inachtnemingen, adviezen over hoe we ons verhouden ten opzichte van onszelf.

Ahimsa – geweldloosheid – geen geweld gebruiken

Je onthoudt je van geweld (niet alleen in daden, maar ook in woorden en gedachten), je leeft in harmonie met andere mensen, alle levende wezens en de natuur. Ook naar jezelf toe stel je je geweldloos op. Je ontwikkelt compassie en tolerantie.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent respecteert de maatschappelijke, culturele en religieuze opvattingen van elke deelnemer.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent respecteert de mogelijkheden en grenzen van elke deelnemer.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent dwingt de deelnemer niet om een bepaalde oefening uit te voeren.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent stelt zich collegiaal op t.o.v. andere kinderyogadocenten.

Satya: de waarheid leven, eerlijkheid

Je onthoudt je van leugens. Dit betekent dat je je best doet om de mensen om je heen niet opzettelijk te kwetsen in gedachten, woorden en daden.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent respecteert en waakt over zijn/haar eigen kunnen en deskundigheid.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent stelt geen diagnoses en verwijst tijdig door naar een deskundig therapeut, psycholoog of arts.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent begeleidt enkel sessies waartoe hij/zij is opgeleid.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent begeleidt sessies vanuit authenticiteit.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent leert de deelnemers eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het uitvoeren van de oefeningen door hen juist in te lichten over de intensiteit van de oefening.

Asteya: niet stelen of ongevraagd iets van een ander nemen

Je eigent je niets toe wat jou niet toebehoort, zowel materieel als immaterieel, zoals ideeën, tijd nemen of eer opstrijken.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent is er zich van bewust dat yoga/kinderyoga berust op een eeuwenoude traditie en dat hij/zij dus enkel kennis kan doorgeven.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent heeft de waarheid niet in pacht.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent gaat op een juiste manier om met digitaal materiaal – met cursusmateriaal.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent geeft vakkennis niet zomaar door aan geïnteresseerden.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent werkt met eerlijke, correcte prijzen. T.o.v. deelnemers, maar ook t.o.v. collega’s.

Brahmacarya: je energie niet doelloos verliezen – zelfbeheersing

Je weerhoudt je van losbandig gedrag en gulzigheid. Overmaat, verslaving en extremen kunnen ertoe leiden dat het denken en handelen daardoor volledig worden bepaald. Het gaat hierbij niet om volledige onthouding, maar om het vinden van het juiste evenwicht en er zo onafhankelijk van te blijven.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent neemt de tijd om te voelen, te luisteren naar zichzelf, aan zichzelf te werken en zichzelf beter te leren kennen.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent is zich bewust van zijn/haar eigen grenzen, zowel persoonlijk als professioneel.

Aparigraha: het beheersen van je wensen en verlangens – niet bezitterig zijn

Wees niet jaloers op wat anderen zijn, hebben of maken. Als je je geest traint om niet het gevoel van verlies of gebrek aan wat dan ook te hebben, zal alles wat je nodig hebt vanzelf naar je toekomen op het juiste moment.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent gaat op een collegiale manier om met collega-kinderyogadocenten.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent staat open voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën met andere kinderyogadocenten.

Saucha: puurheid – reinheid – zuiverheid

Reinheid is een begrip dat op vele manieren kan worden uitgelegd. Uiteraard is reinheid van het lichaam van belang. Douchen en baden maken het lichaam aan de buitenkant schoon. Asana en Pranayma doen dit voor het inwendige lichaam. Naast reinheid van het lichaam is ook reinheid van het denken en het voelen van belang.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent past geen praktijken toe die lichamelijke en/of geestelijke schade kunnen berokkenen.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent respecteert de vertrouwelijkheid van gegevens. Indien hij/zij het, in het belang van de deelnemer, nodig acht of wanneer hij/zij zich wettelijk verplicht ziet anderen van deze feiten in kennis te stellen, dient hij/zij dit vooraf aan de deelnemer te melden.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent reikt ‘mooi’ materiaal aan en neemt de tijd om de ruimtes rein en zuiver te houden.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent heeft aandacht voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling door eigen blokkades en emoties te erkennen en er aan te werken.

Santosha: tevredenheid

‘Tevreden zijn’ is een staat van bewustzijn van binnenuit, geen reactie op iets van buitenaf. Je bent daarin niet afhankelijk van anderen. Je laat je innerlijke tevredenheid niet afhangen van uiterlijke omstandigheden.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent oefent in het ontwikkelen van een mentale attitude waarbij hij/zij niet makkelijk uit balans wordt gebracht bij onvoorziene omstandigheden.

Tapas: discipline gedrevenheid

Toewijding en doorzettingsvermogen om onder wat voor omstandigheden dan ook een hoger doel in je leven te bereiken. Tapas is je inzetten zonder zelfzuchtig motief of hoop op beloning.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent is zich bewust van zijn/haar professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de deelnemers.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent begeleidt de kinderen vanuit een oprechte toewijding en in de taal die kinderen begrijpen: speelsheid.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent blijft openstaan voor verdieping en weet dat hij/zij elke dag opnieuw kan bijleren via opleidingen, cursussen, via gesprekken met collega’s, ouders én via de kinderen.

Svadhyaya: zelfbeschouwing en studie

Jezelf beschouwen is naar jezelf kijken vanuit de derde persoon zonder te oordelen, enkel door ze vast te stellen. Svadhyaya vraagt je ook om te blijven studeren en je verworven inzichten als spiegel te gebruiken om naar jezelf te kijken.

 • Een geregistreerde kinderyogadocent blijft zich verdiepen en blijft oefenen in kinderyogahoudingen en -principes.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent is geen verzamelaar van getuigschriften en diploma’s maar gaat met toewijding en zelfreflectie eerlijk naar zichzelf kijken om zich vakkundig en deskundig verder te bekwamen.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent koestert zijn/haar eigen innerlijke kind.
 • Een geregistreerde kinderyogadocent draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn of haar keuzes.

Isvara pranidhana: overgave - toewijding

Dit gaat over elke dag je best doen, tevreden en dankbaar zijn voor alle het goede dat je ‘toevalt’. Daarnaast kan je je neerleggen bij de mindere dingen die je niet kan oplossen. Leven is energie, energie is altijd in beweging. Met ups en downs. Hoe erg we ook ons best doen, negatieve ervaringen maken deel uit van ons leven. Sommige dingen kunnen we controleren, aanpakken, andere dingen moeten we gewoon aanvaarden en accepteren. Dankzij yoga ontwikkel je kracht, veerkracht en inzicht om hier gracieus mee om te gaan.  

 • Een geregistreerde kinderyogadocent doet zijn/haar best én dat is genoeg. :)
 • Een geregistreerde kinderyogadocent is er zich van bewust dat hij/zij ook maar een mens is, deel uitmakend van het grotere geheel … Hij/zij heeft de fijne opdracht om zijn/haar talenten en vakkundigheid in te zetten om de wereld van het kind een stukje mee te helpen kleuren …